Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğine Dava Açtık

02.11.2018 tarih 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. Maddesinin 2.fıkrasının 1. Ve 2.cümlelerinin, 4.maddesinin 3., 5. 6. Ve 7.fıkralarının, 5.maddesinin 1. , 4., ve 6.maddelerinin ve 6. Maddesinin 1.fıkrasının öncelikle yürütmelerinin durdurulması daha sonra iptallerine karar verilmesi istemli dava Sendikamızca açılmıştır.

Yönetmeliğin dava konusu edilen hükümleri başta yönetmeliğin yasal dayanakları ve yönetmeliğin amacı olmak üzere, Anayasanın 10. Maddesinde yer alan eşitlik ilkesine, yönetimin bütün işlem ve eylemlerinin genel amacını oluşturan kamu yararı ilkesine, liyakat ilkesine ve üniversitelerin bilimsel ve kurumsal özerkliğine açıkça aykırılık oluşturduğundan ve bu açık hukuka aykırılık nedeniyle Sendikamıza üye birçok öğretim elemanının yönetmelik kapsamında zarar görecek olması nedeniyle dava açılmıştır.