EĞİTİM SEN: “Yükseköğretim Alanındaki Hak İhlallerini Kaydediyoruz!”

#KAYDEDİYORUZ!

Dünyada ve Türkiye’de uzun süredir üniversitelerin ve üniversite fikrinin tahrip edildiğine tanık oluyoruz. Özellikle son yıllarda ülkemizde, iktidarın, üniversitelerimizi piyasacılığın, gericiliğin ve otoriterliğin hâkim kılındığı, akademik etik ve ilkelerin ayaklar altına alındığı, bilimsellikten uzak, güvencesiz çalışma ve angaryanın kol gezdiği, mobbing ve ayrımcılığın sıradanlaştırılmaya çalışıldığı yerlere dönüştürdüğünü dehşetle izliyoruz.

Eğitim Sen olarak, İnsan, Toplum, Doğa Yararına Üniversite talebimizi ve Ortak Yaşam İlkelerimizi savunmaya devam ediyoruz. Eğitim Hakkı, Bilimsel Özgürlük, Kurumsal Özerklik, Eşitlikçi Özgürlükçü Demokratik Özyönetim ve Özdenetim, Güvenceli Çalışma, Kamusal Finansman biçiminde özetlediğimiz üniversite tahayyülümüzü zedeleyen her türlü ihlâl, uygulama, anlayış ve işlemleri kaydediyoruz, tarihe not düşüyoruz, ifşa ediyoruz. Söz konusu hak ihlallerine alışmayacağımızı, yaşanan skandalların faillerinin tarihin hafızasında yer edeceğini beyan ediyoruz.

Neyi Kaydediyoruz?

Üniversitelerimizde üniversite bileşenlerinin bizzat yaşadıkları, tanık oldukları olgu ve olayları veri tabanımızda derleyip yayımlayacağız:

*Akademik çürüme (Bilime aykırı çalışmalar ve açıklamalar, akademik çalışmaları kazanç ve performans kapısı yapma girişimleri, yayın ve atıf çeteleri, intihaller, genç akademisyen sömürüsü, eğitim hakkı ihlalleri ve öğrencilere karşı işlenen suçlar)

* Laiklik karşıtı, gerici uygulamalar (Tarikat-cemaat ilişkileri, din referanslı uygulamalar)

*Taciz, istismar, ayrımcılık ve her türlü cinsiyetçi uygulamalar

*Demokratik hakların kullandırılmaması

*Yolsuzluklar (Rüşvet, zimmete para geçirme, kamu kaynaklarını kötüye kullanma, kayırmacılık)

*Kayırmacılık, kadrolaşma, atama ve yükseltmelerde liyakat dışı uygulamalar

*Mobbing

*Kişisel ve kolektif haklarımızı ihlal eden her türlü keyfi uygulama

*Doğaya ve çevreye karşı işlenen suçlar

Nasıl kaydediyoruz?

Bunlar ve bunlara benzer, yaşadığınız, tanık olduğunuz veya yerel-ulusal basından / sosyal medyadan, öğrendiğiniz olaylara dair her türlü bilgi ve belgeyi bizlere ulaştırmanızı istiyoruz.

Bunun için yaşadığınız yerdeki Eğitim Sen şubeleriyle, üniversitenizdeki Eğitim Sen temsilcileriyle iletişime geçebilir veya şu e-posta adresine doğrudan ulaşabilirsiniz: kaydediyoruz@egitimsen.org.tr

İletilecek bilgi ve belgelerde dikkat edilmesi gereken hususlar; yaşanan olayların ayrıntılarının olabildiğince somut delillere dayanmaları (mümkünse görsel araçlarla zenginleştirilmiş olmaları), yer ve zaman belirtilmesidir.

Ne yapacağız?

Bilgiyi gönderenlerin bilgileri, istemediği takdirde hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. Derlediğimiz tüm ihlalleri raporlaştırarak düzenli olarak yayınlayacağız, takipçisi olacağız.

Hiçbir mağduriyet yaşandığıyla kalmayacak, kaydedeceğiz, hesap soracağız!

Birlikte güçlüyüz!