Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Kişiye Özel Yönetmeliği İptal Edildi

Ankara Üniversitesi’nden 679 sayılı KHK ile ihraç edilmiş olan üyemiz, hukuk doktoru ve barış bildirisi imzacısı olan Cenk YİĞİTER ihracından sonra girmiş olduğu üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yerleşmeye hak kazanmıştı. Bu gelişme üzerine, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde 2 ayrı değişiklik yaparak “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” şeklinde hukuk dışı ve kişiye özel bir şartla Cenk YİĞİTER’in eğitim-öğretim hakkını engellemişti. Bu değişikliklere Sendikamız aracılığıyla açılan her iki davada da söz konusu değişiklik maddeleri iptal edilmiş bulunmaktadır.

Kararda; “…eğitim ve öğrenim hakkının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınması ve Anayasanın 13. maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği şeklindeki düzenleme ile yükseköğretim kurumunda üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılanların herhangi bir yükseköğretim kurumuna lisans öğrencisi statüsüyle kabul edilmeyeceğine dair kanuni bir düzenlemenin de bulunmaması karşısında; Anayasa ile koruma altına alınan eğitim ve öğrenim hakkının kısıtlanması veya kullanılmasının engellenmesi sonucu doğuracak nitelikte bulunan dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “…Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.” ibaresinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır…” denmiştir.

Anayasanın 10. , 13. ve 42.maddeleri başta olmak üzere Anayasal eşitlik ilkesi, geriye yürüme yasağı, kazanılmış haklara saygı gibi temel hukuk ilkelerine aykırı Yönetmelik hükümlerinin iptali ile, Ankara Üniversitesi’ne öğrenci olarak kayıt olma hakkı kazanan müvekkilimiz Cenk YİĞİTER hakkında daha fazla gecikmeye sebebiyet verilmeden gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne çağrı yapıyoruz…