YÖK’ün Azami Sürelerin Kısıtlanmasına Dair Kararı İptal Edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.07.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında aldığı ve 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile üniversite rektörlüklerine duyurulan, 6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmünün ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına dair kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız davada YÖK kararının üst norma ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal kararı verildi.

Kararda; “…2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesinde düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26/11/2014 tarihinde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan tüm öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim sürelerinin dikkate alınmayacağı öngörülmüş olup, bu tarihte araştırma görevlisi olan ya da olmayan öğrenciler arasında herhangi bir ayrıma gidilmediği gibi söz konusu hükmün araştırma görevlilerine uygulanmamasına yönelik bir istisna da kanunda yer almamaktadır.” denmiştir.

Karar azami öğrenim süresi dolduğu gerekçesiyle ilişiği kesilen/kesilecek olan araştırma görevlileri lehine bir kazanım olmuştur. İlişik kesme süreci başlatılan araştırma görevlilerinin ekteki kararı üniversitelerine sunarak ilişik kesme süreçlerinin durdurulmasını istemesi önerilmektedir.