Üyemiz Uğur Yağan’ın İlişik Kesme İşleminin Yürütmesi Durduruldu

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yaparken YÖK’ün ve üniversitenin hukuka aykırı yorumu nedeniyle ilişiği kesilerek görevine son verilen, aynı zamanda iş yeri sendika temsilcimiz Uğur Yağan’ı temsilen açılan davada ilişik kesme işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararda; “…2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesinin yürürlüğe girdiği 2014 yılından itibaren 12 yarı yıl azami eğitim süresi hesaplanması gerekirken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 29.07.2015 tarihli kararı uyarınca değerlendirme yapılarak aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…dava konusu işlemin mahiyetinin ilişik kesme olduğu ve mali, özlük ve akademik haklardan mahrum kalacağı dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceği sonucuna varılmıştır….” denmiştir.

Karar azami öğrenim süresi dolduğu gerekçesiyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri açısından YÖK kararının normlar hiyerarşisine aykırılığını göstermiş olması nedeniyle önemlidir, daha önce benzer dosyalarda da benzer kararlar çıkmış, YÖK’ün ve üniversitelerin hatalı işlemleri yargı yolu ile durdurulmuştur.