2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ AKADEMİK YILI AÇILIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Sendikamız tarafından 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı başından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılışı bu yıl Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi, Ankara Dayanışma Akademisi, Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından ortaklaşa yapılacak. 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde, ikinci günü ise ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde olacak.

“Çürüme” başlığı altında gerçekleştirilecek etkinlikte geleneksel açılış dersi, yoksulluk üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanıdığımız Hacer Foggo tarafından “Yoksulluk ve Üniversiteliler” konusunda verilecek.

Açılış Dersi ardından yapılacak birinci oturum “40. Yılında YÖK ve Üniversiteler” başlığını taşıyor. Moderatörlüğünü Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Seray Kumlu’nun üstlendiği bu oturumda Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, aynı zamanda 1402’lik olarak üniversiteden uzaklaştırılan Emekli Akademisyen Metin Günday ve Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi DTCF’den KHK ile ihraç edilen Ömer Ulusoy yer alıyor.

Akademide Güvencesizlik başlığını taşıyan ikinci oturumun moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Duygu Türk üstleniyor. Üniversitelerdeki güvencesizliğin farklı biçimlerinin konuşulacağı bu oturumda geçtiğimiz aylarda 30 yıldır emek verdiği fakültesindeki işine son verilen Doç. Dr. Meltem Kayıran, Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi’nden İsmail Ekinci ve ODTÜ’den Mehmet Mutlu farklı statüdeki öğretim elemanlarının iş güvencesi sorunlarını tartışacak.

Mülkiye Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler, üye ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek kokteyl ile son bulacak.

7 Kasım’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde yapılacak üçüncü oturum “Akademide Toplumsal Cinsiyet” başlığını taşıyor. Ankara Dayanışma Akademisi’nden Ülkü Doğanay’ın moderatörlüğünü üstlendiği bu oturumda, Ankara Dayanışma Akademisinden Banu Durdağ, Birarada Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nden Merve Diltemiz Mol ve geçtiğimiz haftalarda uğradığı mobbing nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden istifa eden Doç. Dr. Öykü Didem Aydın akademide toplumsal cinsiyet tartışmalarını ve deneyimlerini ele alacaklar.

Etkinliğin dördüncü ve son oturumunda ise “Üniversitelerde Demokrasi” konusu tartışılacak. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Gülen Çiftçi’nin moderatörlüğünü yapacağı oturumda yılbaşından bu yana verdikleri kararlı mücadele ile herkese örnek ve umut olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan, akademik özgürlükler mücadelesinin önemli kurumlarından biri olan ODTÜ’den Attila Aytekin ve Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden KHK ile ihraç edilen Sevilay Çelenk yer alıyor.

Etkinlik blues grubu “Aunties”in müziğiyle eşlik edeceği kokteyl ile sona erecek.


2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ AKADEMİK YIL AÇILIŞI

“ÇÜRÜME”

6 KASIM 2021 (MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ)

15:00-16:00 AÇILIŞ DERSİ: YOKSULLUK VE ÜNİVERSİTELİLER

HACER FOGGO (DERİN YOKSULLUK AĞI/ARAŞTIRMACI)

16:10-17:25 BİRİNCİ OTURUM: 40. YILINDA YÖK VE ÜNİVERSİTELER

MODERATÖR

SERAY KUMLU (MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ)

KONUŞMACILAR

NEJLA KURUL (EĞİTİM SEN BAŞKANI)

METİN GÜNDAY (EMEKLİ AKADEMİSYEN-1402’LİK )

ÖMER ULUSOY (İHRAÇ AKADEMİSYEN)

17:35-18:50 İKİNCİ OTURUM: AKADEMİDE GÜVENCESİZLİK

MODERATÖR

DUYGU TÜRK (ANKARA ÜNİVERSİTESİ)

KONUŞMACILAR

MELTEM KAYIRAN (SERBEST AKADEMİSYEN)

İSMAİL EKİNCİ (VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DAYANIŞMA MECLİSİ)

MEHMET MUTLU (ODTÜ)

19:00-21:00 KOKTEYL

7 KASIM 2021 (ODTÜ VİŞNELİK)

16:00-17:15 ÜÇÜNCÜ OTURUM: AKADEMİDE TOPLUMSAL CİNSİYET

MODERATÖR

ÜLKÜ DOĞANAY (ANKARA DAYANIŞMA AKADEMİSİ-İHRAÇ AKADEMİSYEN)

KONUŞMACILAR

BANU DURDAĞ (ANKARA DAYANIŞMA AKADEMİSİ-İHRAÇ AKADEMİSYEN)

MERVE DİLTEMİZ MOL (ARAMIZDA TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ/İHRAÇ AKADEMİSYEN)

ÖYKÜ DİDEM AYDIN (SERBEST AKADEMİSYEN)

17:25-18:40 DÖRDÜNCÜ OTURUM: ÜNİVERSİTELERDE DEMOKRASİ

MODERATÖR

GÜLŞAH GÜLEN ÇİFTÇİ (ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ)

KONUŞMACILAR

CAN CANDAN (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ)

ATTİLA AYTEKİN (ODTÜ)

SEVİLAY ÇELENK (İHRAÇ AKADEMİSYEN)

18:50-21:00 KOKTEYL & MÜZİK

AUNTIES


DÜZENLEYENLER:

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

ANKARA DAYANIŞMA AKADEMİSİ

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ